Hey Outdoor - Schoolgirl Yuna Satsuki - Yuna Satsuki